Κοινωφελή Εργασία

Πρόγραμμα δωρεάν κατάρτισης για τους συμμετέχοντες στην Κοινωφελή Εργασία.

Το πρόγραμμα απασχόλησης της Κοινωφελούς Εργασίας, έχει οκτάμηνη διάρκεια και απευθύνεται όλους τους δήμους της χώρας. Οι επιλεγέντες άνεργοι των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ δικαιούνται παράλληλα με την 8μηνη απασχόλησή τους να συμμετέχουν και σε πρόγραμμα κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής που οδηγεί σε αναγνωρισμένη Πιστοποίηση.

Δικαιούχοι του προγράμματος κατάρτισης είναι ΟΛΟΙ οι επιλεγέντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, οι οποίοι τοποθετούνται σε θέσεις απασχόλησης & μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να το δηλώσετε στον Εργασιακό Σύμβουλο του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

01. Δωρεάν κατάρτιση 100 ωρών στην «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)»

02. Δωρεάν κατάρτιση 20 ωρών στην «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

03. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στις βασικές δεξιότητες Πληροφορικής

04. Σεμινάριο κατάρτισης μόνο μία ημέρα την εβδομάδα.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα δομείται σε επίπεδα και περιλαμβάνει αναλυτικά:

Δεξιότητες πληροφορικής – 90 ώρες:

1. Επεξεργασία Εγγράφου – Word

2. Υπολογιστικά Φύλλα – Excel

3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals

Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα – 20 ώρες

Οριζόντιες Δεξιότητες – 10 ώρες

Κάθε ωφελούμενος που θα συμμετάσχει σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, θα εργάζεται στη θέση απασχόλησης που έχει επιλεχθεί και τοποθετηθεί τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και θα παρακολουθεί το σεμινάριο κατάρτισης την τελευταία ημέρα της εβδομάδας (δηλαδή κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), καθώς η δράση της κατάρτισης αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης απασχόλησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο εν’ λόγω πρόγραμμα δεν συνεπάγεται μείωση της προβλεπόμενης αμοιβής για τους ωφελούμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στο ΚΕΚ ΔΙΑΓΟΡΑΣ  τηλέφωνο 22410 67078,  ή να αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  kek12@otenet.gr.