ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τον Ν. 4115/2013 αρμοδιότητα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποιήσης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είναι η εισήγηση του καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης  καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση του αντίστοιχου κανονιστικού πλαισίου.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των Ι.Ε.Κ. βρίσκονται στο link που ακολουθεί:

http://www.eoppep.gr/index.php/el/work-rights/epaggelmatika_dikaiomata