Voucher 25-29 ΕΤΟΥΣ 2019

Νέο πρόγραμμα Voucher «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής,τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» με πιστοποίηση απο αναγνωρισμένο φορέα του ΑΣΕΠ.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει 600 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης-(on the job training).

 Oi Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος):είναι άνεργοι,εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σε κλάδους  θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής-β), ηλικίας από 25 ετών μέχρι 29 ετών(να διανύουν το 29ο και να μην έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος τόσο κατά την επιλογή, όσο και  κατά την  πρώτη  ημέρα  της  θεωρητικής  κατάρτισης)..

Περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 2.000,00Ευρώ (400 ώρες*5,00ευρώ/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται  σε:  800,00Ευρώ  (200  ώρες*4,00ευρώ/ώρα).

Η πρακτική άσκηση –on the job training των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί σε  θέσεις  συναφείς  με  το αντικείμενο  κατάρτισης  της  επιλογής  τους,  θα  πραγματοποιηθεί  σε  επιχειρήσεις  και οργανισμούς  και  νομικά  πρόσωπα  ιδιωτικού  δικαίου  στα  οποία  δεν  συμμετέχει  άμεσα  το Ελληνικό Δημόσιο.

 Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις παρακάτω ειδικότητες:Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού, Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών, Προγραμματιστής βάσεων δεδομένωνενώ συμπεριλαμβάνονται θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», διάρκειας δέκα (10) ωρών, οι οποίες είναι α) Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, β) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου.

 Οι εκπαιδευτικές ενότητες για κάθε ειδικότητα, ενδεικτικά, είναι οι εξής:

 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

1.Τεχνικές επικοινωνίες -Επιχειρηματικότητα2.Εισαγωγή στην πληροφορική3.Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών4.Βασικές Υπηρεσίες  Διαδικτύου5.Λειτουργικά συστήματα 6.Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων7.Εισαγωγή στον προγραμματισμό

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

1.SQL2.Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας3.HTML/CSS/Javascript4.PHP5.Ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων6.Ηλεκτρονικό Εμπόριο7.Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ1.Τεχνικές επικοινωνίες -Επιχειρηματικότητα2.Εισαγωγή στην πληροφορική3.Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών4.Βασικές Υπηρεσίες  Διαδικτύου5.Λειτουργικά συστήματα 6.Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων 7..Εισαγωγή στον προγραμματισμό

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

1.Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (C++,Java)2.Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών οπτικού προγραμματισμού3.Τεχνολογία Πολυμέσων4.Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών5.Προχωρημένα θέματα ανάπτυξης συστημάτων παγκοσμίου ιστού (πχ. μοντέλα δεδομένων και γλώσσες βασισμένα σε XML, υπηρεσίες διαδικτύου, WSDL κλπ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 1.Τεχνικές επικοινωνίες -Επιχειρηματικότητα2.Εισαγωγή στην πληροφορική3.Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών4.Βασικές Υπηρεσίες  Διαδικτύου5.Λειτουργικάσυστήματα 6.Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων7.Εισαγωγή στον προγραμματισμό

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 1.Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (C++,Java)2.Δομές δεδομένων και διαχείριση βάσεων δεδομένων 3.SQL/MySQL/SQL SERVER4.Oracle administration5.Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών6.Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων NOSQ

 Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

I.Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα  ανεργίας  ή  όχι και να βρίσκονται  εκτός  Εκπαίδευσης,  Απασχόλησης  ή Κατάρτισης.

II.Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 30.09.1994*.

III.Να  είναι  πτυχιούχοι  ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και  ΤΕΙ) σχολών  θετικής,  τεχνολογικής  και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), βλ. παράρτημα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ.

IV.Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, βλ. παράρτημα

 IV.* Κατά την έναρξη της παρέμβασης, δηλ. την πρώτη ημέρα θεωρητικής κατάρτισης, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι από 25 ετών και πάνω και κάτω των 30ετών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ». Κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξαρτήτως κατηγορίας στην οποία ανήκει σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχει  δικαίωμα  να  υποβάλλει  αίτηση  συμμετοχής  σε μία μόνο  Διοικητική  Περιφέρεια  για  να καταρτιστεί σε ειδικότητα ΤΠΕ από τις αναφερόμενες στον Πίνακα Επαγγελματικών Ειδικοτήτων του κεφ. 1.2.2τηςπαρούσας. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να επιλέξει στην Αίτηση Συμμετοχής του με σειρά προτίμησης τις ειδικότητες ΤΠΕ από τις αναφερόμενες στην παρούσα.

Οι  άνεργοι  δεν  επιτρέπεται  να  παρακολουθούν  ή  να  έχουν  παρακολουθήσει  άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση.

Τα επιπλέον δικαιολογητικά  για  την  τεκμηρίωση  των  στοιχείων  που  δήλωσε  στην  Αίτηση Συμμετοχής του, επί ποινή αποκλεισμού, είναι τα εξής:

:Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας

Βεβαίωση ανεργίας,

Αντίγραφο τίτλου σπουδών,

Αντίγραφο  Πιστοποιητικού  αγγλικής  γλωσσομάθειας (τουλάχιστον  καλή  γνώση-βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

,Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και στην  οποία  θα δηλώνεται:  «Δεν  παρακολουθώ  ή/και  δεν  έχω  παρακολουθήσει  άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής», βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 28/06/2019 και ώρα 14:00 και λήγει την 23/08/2019και ώρα 23:59.

Κριτήρια επιλογής –Μοριοδότηση

Η επιλογή  των  ανέργων  και  η  εγγραφή  τους  στο  Μητρώο  Ωφελουμένων  θα  γίνει  με μοριοδότηση, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα:

1.Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

2.Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2017).Ως  ατομικό  εισόδημα,  νοείται  το  αναγραφόμενο  στη  στήλη  του  υπόχρεου  δηλωθέν εισόδημα σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος  του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως  οικογενειακό  εισόδημα,  νοείται  το  δηλωθέν  εισόδημα  του/της  υπόχρεου,  του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται τα άτομα που  ορίζονται  στο  άρθρο  11  του  Κώδικα  Φορολογίας  Εισοδήματος.  Το  δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα είναι το ποσό που προκύπτει από την πρόσθεση των επιμέρους ποσών «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του/της υπόχρεου το «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών. Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως εξαρτώμενα μέλη) δηλώνουν το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.

3.Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα).  H μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 110 μόρια, η βαρύτητα των οποίων ανά κριτήριο παρουσιάζεται στη συνέχεια: