ΝΕΟ VOUCHER 30-45 ΕΤΟΥΣ 2019

Νέο Voucher «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών  πτυχιούχων  θετικής,  τεχνολογικής  και  οικονομικής  κατεύθυνσης,  μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 2.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Η θεματολογία τωνπρογραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

•Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

•Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών

•Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.

To πρόγραμμα κατάρτισης Περιλαμβάνει  i)  το  θεωρητικό  μέρος  της επαγγελματικής κατάρτισης των ωφελουμένων στις ειδικότητες ΤΠΕ όπως προσδιορίζονται στην παρούσα, συνολικής διάρκειας 400 ωρών και ii) την πρακτική άσκηση -on the job training των  ωφελουμένων  σε  συναφείς  θέσεις,  συνολικής διάρκειας 200  ωρών.  Η  συνολική  διάρκεια  τους  προγράμματος  κατάρτισης  (θεωρία  και πρακτική άσκηση) δεν θα υπερβαίνει τους 7 (επτά) μήνες.

To Εκπαιδευτικό Επίδομα: ανέρχεται σε: 2.000,00 Ευρώ (400 ώρες*5,00ευρώ/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται  σε:  800,00Ευρώ  (200  ώρες*4,00ευρώ/ώρα).

Ωφελούμενοι (ομάδα στόχος) είναι άνεργοι,εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.πτυχιούχοι ΑΕΙ(Πανεπιστήμιακαι ΤΕΙ) σε κλάδους θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής-βλ. παράρτημα ΙΙΙ), ηλικίας από 30 ετών μέχρι 45 ετών(να διανύουν το 30ο και να μην έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος τόσο κατά την επιλογή, όσο και κατά την έναρξη συμμετοχής τους στην πράξη).

Η πρακτική άσκηση –on thejobt raining των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο κατάρτισης της επιλογής τους, θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει 600 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.

Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις παρακάτω ειδικότητες:

Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,

Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών,

Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

ενώ συμπεριλαμβάνονται θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», διάρκειας δέκα (10) ωρών, οι οποίες είναι α) Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, β) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες για κάθε ειδικότητα, ενδεικτικά, είναι οι εξής:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

1.Τεχνικές επικοινωνίες -Επιχειρηματικότητα

2.Εισαγωγή στην πληροφορική

3.Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών

4.Βασικές Υπηρεσίες  Διαδικτύου

5.Λειτουργικά συστήματα

6.Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων

7.Εισαγωγή στον προγραμματισμό

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

1.SQL

2.Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας

3.HTML/CSS/Javascript

4.PHP

5.Ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων

6.Ηλεκτρονικό Εμπόριο

7.Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

1.Τεχνικές επικοινωνίες –Επιχειρηματικότητα

2.Εισαγωγή στην πληροφορική

3.Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών

4.Βασικές Υπηρεσίες  Διαδικτύου

5.Λειτουργικά συστήματα

6.Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων7

.Εισαγωγή στον προγραμματισμό

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

1.Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (C++,Java)

2.Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών οπτικού προγραμματισμού

3.Τεχνολογία Πολυμέσων

4.Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

5.Προχωρημένα θέματα ανάπτυξης συστημάτων παγκοσμίουιστού (πχ. μοντέλα δεδομένων και γλώσσες βασισμένα σε XML, υπηρεσίες διαδικτύου, WSDLκλπ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

1.Τεχνικές επικοινωνίες –Επιχειρηματικότητα

2.Εισαγωγή στην πληροφορική

3.Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών

4.Βασικές Υπηρεσίες  Διαδικτύου

5.Λειτουργικά συστήματα

6.Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων

7.Εισαγωγή στον προγραμματισμό

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

1.Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (C++,Java)

2.Δομές δεδομένων και διαχείριση βάσεων δεδομένων

3.SQL/MySQL/SQL SERVER

4.Oracle administration

5.Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

6.Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων NOSQL

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής«Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοιοι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

I.Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα  ανεργίας  ή  όχικαι ναβρίσκονται  εκτός  Εκπαίδευσης,  Απασχόλησης  ή Κατάρτισης.

II.Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1974 μέχρι και 31.12.1989

III.Να  είναι  πτυχιούχοι  ΑΕΙ(Πανεπιστήμιακαι  ΤΕΙ) σχολών  θετικής,  τεχνολογικής  και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), βλ. παράρτημαΙ,ΙΙ,ΙΙΙ.

IV.Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, βλ. παράρτημα IV.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ».Κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξαρτήτως κατηγορίας στην οποία ανήκει σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχει  δικαίωμα  να  υποβάλλει  αίτηση  συμμετοχής  σε μίαμόνο  Διοικητική Περιφέρεια  για  να καταρτιστεί σε ειδικότητα ΤΠΕ από τιςαναφερόμενεςστον Πίνακα Επαγγελματικών Ειδικοτήτων του κεφ. 1.2.2τηςπαρούσας. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να επιλέξει στην Αίτηση Συμμετοχής του με σειρά προτίμησης τις ειδικότητες ΤΠΕ

Απαραίτηταν δικαιολογητικά  του Υποψηφίου για  την  τεκμηρίωση  των  στοιχείων  που  δήλωσε  στην  Αίτηση Συμμετοχής είναι τα εξής:

   Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου (ταυτοποίηση).

   Βεβαίωση ανεργίας,

   Αντίγραφο τίτλου σπουδών καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών
αποκτήθηκε στην αλλοδαπή

  Αντίγραφο  Πιστοποιητικού αγγλικής  γλωσσομάθειας  (τουλάχιστον  καλή  γνώση-βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV),

  Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τριακαι στην  οποία  θα δηλώνεται:  «Δεν     παρακολουθώ       ή/και  δεν  έχω  παρακολουθήσει  άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής»

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 28/06/2019 και ώρα 14:00 και λήγει την 23/08/2019 και ώρα 23:59.

 

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα:

1.Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

2.Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2017).Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το αναγραφόμενο στη στήλη του υπόχρεου δηλωθέν εισόδημα σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος).Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το δηλωθέν εισόδημα του/της υπόχρεου, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται τα άτομα που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα είναι το ποσό που προκύπτει από την πρόσθεση των επιμέρους ποσών «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του/της υπόχρεου το «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών. Οι αιτούντεςπου δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως εξαρτώμενα μέλη) δηλώνουν το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.3.Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα).