ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ VOUCHER 25-29 KAI 30-45

Απαραίτηταν δικαιολογητικά  του Υποψηφίου για  την  τεκμηρίωση  των  στοιχείων  που  δήλωσε  στην  Αίτηση Συμμετοχής είναι τα εξής:

   Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου (ταυτοποίηση).

   Βεβαίωση ανεργίας,

   Αντίγραφο τίτλου σπουδών καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών
αποκτήθηκε στην αλλοδαπή

  Αντίγραφο  Πιστοποιητικού αγγλικής  γλωσσομάθειας  (τουλάχιστον  καλή  γνώση-βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV),

  Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τριακαι στην  οποία  θα δηλώνεται:  «Δεν     παρακολουθώ       ή/και  δεν  έχω  παρακολουθήσει  άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής»

 

Δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας στον μοναδικό επίσημο πάροχο κατάρτισης στο Νομό Φθιώτιδας στην ακόλουθη σελίδα https://www.kekdiagoras.gr/?p=496   σε τρία απλά βήματα, δίνοντας απλά το ονοματεπώνυμό σας, ένα τηλέφωνο και  πληκτρολογώντας στην περιοχή ενδιαφέροντος το κείμενο VOUCER 30-45  ή VOUCHER 25-29.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επικοινωνήστε μαζί μας  καθημερινά στα τηλέφωνα 2231044967 και  2231044957