ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΕΚ 1-25

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΑΕΚ 1-25

 

  • Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα
  • Υπεύθυνη Δήλωση  με τα στοιχεία του Νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης (Υπογραφή σφραγίδα επιχείρησης)
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN του δικαιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού
  • Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με το ΑΦΜ

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

  • Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του θεωρημένου για το 2014-2015 βιβλιαρίου ασθενείας
  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN του δικαιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού
  • Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με το ΑΦΜ