ΕΦΕΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα προγράμματα κατάρτισης του ΕΦΕΤ για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων αφορούν το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

Βάσει της υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 / 08.10.2012 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις», οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών πρέπει να εξασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και ειδικότερα ότι οι χειριστές τροφίμων εκπαιδεύονται σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης και τις εκτελούμενες εργασίες.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP. Αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν είτε να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ είτε να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν.

images0IKQHB3D

Το ΚΕΚ Διαγόρας διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων Επιπέδου 1, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΦΕΤ. Αφορούν στην κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και έχουν διάρκεια 10 ώρες.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι εξετάσεις θα γίνονται σε σημεία και χρόνο που καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ και τα οποία γνωστοποιούνται  στους καταρτισθέντες κατόπιν ενημέρωσης του  φορέα μας από τον ΕΦΕΤ.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπαίδευσης η εταιρεία μας θα χορηγήσει προσωρινές βεβαιώσεις, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζει ο ΕΦΕΤ και στη συνέχεια ο ΕΦΕΤ θα εκδώσει βεβαιώσεις στους επιτυχόντες των εξετάσεων βάσει των αποτελεσμάτων.

Για ΄περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη σε Τμήμα Κατάρτισης πατείστε εδώ