ΛΑΕΚ 0,45

Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45 έτους 2014

Στα προγράμματα ΛΑΕΚ 0,45  δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα να λάβουν από τον ΟΑΕΔ ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν στο ΙΚΑ υπέρ του λογαριασμού ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,45%, για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού τους.

Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στο ΦΕΚ και έως την 20/12/2014, διαμορφώνεται ως εξής:

  • Το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2014, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
  • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλλει το έτος 2014.
  • Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2013, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% που κατέβαλλαν το 2013, στο έτος 2014.
  • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% στο έτος 2013, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2014.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν: 1) ενδοεπιχειρησιακά και διεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα 2) μεταπτυχιακά ή άλλα μακροχρόνια προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα γ) εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό. Δεν χρηματοδοτούνται  κατ’ οίκον και εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα, με εξαίρεση τα e-learning προγράμματα κατάρτισης.

Για εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα εκτός ωραρίου εργασίας προβλέπεται υποχρεωτική αμοιβή 5,00€ ανά ώρα κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο εργαζόμενο.